#YesReformaVillkor - Instagram #yesreforma


**English below** Vi älskar att få se möbler från Reforma i era hem på sociala medier! Ibland frågar vi om vi får använda dessa bilder i våra kanaler. Detta gäller oftast på vår hemsida (reformasthlm.se och reformastockholm.no) men kan även vara på vår sociala medier, i nyhetsbrev, annonsering eller annat marknadsföringssyfte. Detta för att kunna inspirera andra kunder och visa hur våra möbler och inredningsdetaljer ser ut i olika miljöer.

 

Genom att svara #yesreforma på vår förfrågan på Instagram godkänner du följande:

 

Du tillhandahåller Reforma Sthlm AB (Org. Nr. 556849-2606) en icke-exklusiv, royaltyfri och global licens att använda din bild i deras marknadsföring och/eller reklam, inklusive rätten att reproducera, distribuera, ändra och redigera dina bilder. Dessutom godkänner du att Reforma Sthlm AB använder dina foton där du kan identifieras för marknadsföring och/eller reklamändamål, enligt SW: Lag om namn och bild i reklam (1978:800).

 

Du garanterar (i) att du äger och kontrollerar rättigheterna till det material du har skickat in, (ii) att du har tillstånd från alla personer som visas på fotona, (iii) att Reforma Sthlm ABs användning av dina bilder inte kränker tredje parts rättigheter eller någon lag, samt (iiii) att du är minst 18 år gammal eller har dina föräldrars samtycke.

 

Härmed frigör du Reforma Sthlm AB, samt alla personer som agerar för Reforma Sthlm AB, från alla obligationer att betala dig för användning av de bilder du har skickat in samt de immateriella rättigheterna kopplade till ovan specifierade användningsområden. Du samtycker till att hålla Reforma Sthlm AB, samt alla personer som agerar för Reforma Sthlm AB, fria från krav på skadestånd, fordringar och skulder, oavsett karaktär, i samband med användningen av bilderna enligt ovan.

 

Vill du dra tillbaka ditt godkännande måste du meddela oss genom att klicka på ikonen märkt med ”i” i det nedre vänstra hörnet av din delade bild som publicerats på vår webplats. Ikonen länkar dig till ett formulär där du kan skicka in din begäran om att dra tillbaka ditt samtycke.

 

Har du frågor eller funderingar kring detta kan du alltid kontakta oss på info@reformasthlm.se

---

Terms and Conditions - Instagram #yesreforma

We love to see furniture from Reforma in your homes on social media! Sometimes we will ask if we can use these pictures in our channels. We will most often use the pictures on our websites (reformasthlm.se and reformastockholm.no) but might also publish them on our social media, in newsletters, ads or other marketing channels. This is to inspire other customers and show how our furniture and interior details look in different environments.

By responding #yesreforma to our Instagram request, you agree to the following:

You grant Reforma Sthlm AB (Org. No. 556849-2606) a non-exclusive, royalty-free and global license to use your image in their marketing and/or advertising, including the right to reproduce, distribute, modify and edit your images. In addition, you agree that Reforma Sthlm AB uses your photos where you can be identified for marketing and/or advertising purposes, in accordance with SW: Lag om namn och bild i reklam (1978:800).

You hereby certify (i) that you own and control the rights to the material you have submitted, (ii) that you have the consent of all persons shown in the photos, (iii) that Reforma Sthlm AB's use of your images does not infringe the rights of third parties or any law, and (iiii) that you are at least 18 years old or have your parents' consent.

Hereby, you release Reforma Sthlm AB, as well as all persons acting Reforma Sthlm ABs behalf, from all obligations to pay you for the use of the images you have submitted and the intellectual property rights linked to the above specified uses. You agree to keep Reforma Sthlm AB, as well as all persons acting for Reforma Sthlm AB, free from claims and liabilities, regardless of their nature, in connection with the use of the pictures as described above.

If you would like to withdraw your approval, you must notify us by clicking on the icon marked "i" in the lower left corner of your shared image published on our site. The icon links you to a form where you can submit your request to withdraw your consent.

If you have any questions or concerns about this, you can always contact us at info@reformasthlm.se